Nieuwsbrief 22-06-2023

image001.png
Beste collegae, ck

We kunnen terugkijken op een plezierige avond, afgelopen woensdag. De commissie behandeling maakte er een spannende avond van met een quiz.
Zij ontvingen veel complimenten voor de invulling van deze avond.
Als bijlage een gedeelte van de presentatie.
Wel jammer dat zeker 15 leden de presentatie om uitlopende redenen niet hebben bijgewoond!

De volgende avond, donderdag 21 september, wordt vormgegeven door de commissie beeldvorming

En natuurlijk voor het SNN congres op vrijdag 15 december: tot 1 juli EUR 125, erna EUR 200 (dat stond niet correct in de Nieuwsbrief)

Belangrijk:
2024 VIEREN WE HET 10-JARIG BESTAAN VAN SNRD

Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan:

Op donderdag 25 januari 2024 organiseren we een dagprogramma met, zoals het zich nu laat aanzien, een internationale spreker : Adam Meakins !

Er wordt voor deze activiteit accreditatie aangevraagd, locatie in of rond Rotterdam.
Deze activiteit geldt voor de aanwezigheidsvereiste van de leden

Wij hopen en verwachten alle leden dan te mogen begroeten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SAVE THE DATE , DONDERDAG 25 JANUARI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Notulen SNRD 1-12-2022

Opgericht: 16 december 2013
Aangesloten bij SNN, Schoudernetwerken Nederland Voorzitter : Sven Bonardt
Secretaris: Kees Kornelisse
Penningmeester: Remco Dulst

info@schouderft.nl

page1image5528480 page1image5529312

page1image5529728 page1image5529936 page1image5530144

Verslag SNRD vergadering 01 12 202

page1image5530352

Er zijn 36 leden aanwezig (van de 55)

De voorzitter opent de vergadering en benadrukt meteen al de noodzaak dat er nieuwe bestuursleden dienen te komen voor inhoud en communicatie. Voor communicatie heeft zich al een lid gemeld. Na een letterlijke knieval door de voorzitter stemt later op de avond een lid in met de post Inhoud. Als er leden zijn die zich willen inzetten voor een bestuurlijke taak hoort de voorzitter dat graag deze maand zodat dit in de bestuursvergadering van 090123 kan worden besproken. mailSven

Schouderpoli FG

Friso geeft vervolgens uitleg over de opzet van de 1/ 1/2 zorg opzet met de orthopeden van Franciscus Gasthuis. Natuurlijk waren er wat startproblemen maar op dit moment zijn 26 cliënten geïncludeerd, de bedoeling is 100.
Eind maart komt een evaluatie.

De deelnemende fysiopraktijken hebben effectief nog maar weinig cliënten gezien.
Een van de problemen waar tegenaan gelopen wordt is de geringe informatie die de orthopeed soms ontvangt van de huisarts waardoor het moeilijk is om gelijk het beleid te bepalen.

Statutenwijziging

Sven geeft aan dat we naar een Mastereis willen voor toetreding (en dus niet meer alleen sport of manueel).
Voordeel is dat we daarmee gelijk mensen selecteren die al een aantal jaren ervaring hebben in werken en klinisch redeneren.

Bij bijzondere verdiensten op het schoudergebied kan het bestuur besluiten iemand toe te laten als bijzonder lid.
Bovendien worden de statuten dan aangepast aan de nieuwe WBTR vereisten.

Entree-eis

In het verleden was dat automatisch het volgen van de cursus van Gerard Koel.
We denken nu een goede cursus, dicht bij huis, te hebben gevonden met het Schouderdrieluik van Fysiolearning.

Er wordt geopperd eens na te denken over hoe bijvoorbeeld je praktijk organisatie werkt voor schoudercliënten.

page2image5509184

SNN en PMN Reo

SNN
Op 15 december 2023 komt er weer een Schoudercongres; de kritiekpunten bij het vorige congres worden zeker meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe congres.
Het SNN vraagt de leden van de schoudernetwerken om tijdens het congres wel even bij de sponsoren langs te lopen, zij zijn een belangrijke inkomstenbron voor de congresorganisatie en doen alleen mee als ze voldoende bezoekers bij hun stand zien.
Het SNN zoekt leden die mee willen helpen met de congresorganisatie.
Dan heeft het SNN nog vacatures voor de rol van penningmeester en een vacature in de commissie zorginnovatie.
en als laatste: SNN gaat een boek maken, over de wijze van behandelen van schouderklachten in Nederland. Hierin kun je participeren als co-auteur bij een hoofdstuk.
Voor alle bovenstaande mogelijkheden: Meld je aan bij onze voorzitter, Sven.

PMN Reo
(Paramedisch Netwerk Rotterdam en omstreken)
Er wordt uitleg gegeven door Gerrit en Sven over de voortgang van het paramedisch netwerk, bijvoorbeeld de gesprekspartner voor Rijnmond

page3image5453008

webeheer en website

Jos meldt dat de website een nieuwe structuur heeft, kijk er eens op.
Voor het ledengedeelte heb je inloggegevens nodig; als je die niet meer hebt kun je ze opvragen bij Jos of stuur een mail naar de secretaris , stuurt hij ze wel door naar de webbeheerder.
De nieuwe ledenlijst voor 2023 is in de maak; op dit moment duurt het nog even voordat alle mutaties en nieuwe leden door de SNRD zijn verwerkt. Begin januari is het weer geregeld.
Jos vraagt nog of alle leden op hun praktijkwebsite een link willen plaatsen

page3image5454256 page3image5454464

Nieuwe indeling commissies

Voor 2023 willen we graag als bestuur de commissies meer verantwoordelijkeheid geven voor de invulling van de ledenavonden.
Tijdens de vergadering zijn intekenlijsten klaargelegd waar je je in kon tekenen op de commissies:
beeldvormende technieken
onderzoek
verwijzers
behandeling
wetenschap
Dit is in ruime mate gedaan.
Hiermee komen in principe de oude inschrijvingen op deze commissies te vervallen.
Binnenkort ontvangen jullie een mail met voor iedere commissie de nu aangemelde deelnemers; kijk deze na of je naam er goed opstaat (sommige niet aanwezige leden zijn wel bijgeschreven)
Je kunt hierna, als je interesse hebt voor een commissie, je altijd nog

Opkomst bij ledenvergaderingen

Helaas zien we als bestuur dat een aantal leden de bijeenkomsten nauwelijks meer bezoeken, zelfs zonder zich af te melden.
Vanaf 2023 zijn er weer te tekenen presentielijsten bij iedere bijeenkomst.

• data SNRD bijeenkomsten 2023

Maandag 23 januari Dinsdag 14 maart Woensdag 14 juni Donderdag 21 september

Nieuwsbrief 20-11-2022

 

NIEUWSBRIEF SNRD NOVEMBER 2022 EN UITNODIGING VERGADERING 01122022

20112022 ck

Bij slechte leesbaarheid in uw mail: een pdf-bestand is meegestuurd

Van de Voorzitter

Beste collegae,

“Het zijn drukke tijden. Het lijkt wel of elk jaar de laatste maanden van het jaar drukker worden. Er komt steeds meer op ons af. Contracten wel of niet tekenen, bezwaarbrieven naar zorgverzekeraars sturen, enquêtes over het wel of niet samengaan van Keurmerk Fysiotherapie en KNGF, de toenemende data honger van verzekeraars maar zeker ook vanuit de beroepsgroep zelf, ALV KNGF, 100 leden initiatief en de reactie motie van het KNGF, deelnemersvergadering van SNN, ALV van PMNReo en dan lijkt de toestroom van nieuwe patiënten de pan uit te rijzen.

En natuurlijk onze laatste netwerkbijeenkomst! Natuurlijk zijn de meeste onderwerpen die ik hier noem niet gerelateerd aan de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut, maar ik weet wel dat ik het er in ieder geval erg druk mee ben.

Voor het nieuwe jaar staan we voor een aantal uitdagingen. Wellicht de grootste uitdaging is het weer compleet maken van het bestuur. Zoals al een jaar aangekondigd gaat Friso stoppen met de bestuursfunctie inhoud en hebben we voor communicatie al geruime tijd geen bestuurslid kunnen vinden.

Eigenlijk is het van de zotte dat we een grote groep gespecialiseerde schouderfysio’s hebben en dat niemand zich in staat acht om richting te geven aan ons inhoudelijk beleid.

Indien de vacature(s) niet ingevuld worden zal het zeer moeilijk worden om volgend jaar interessante bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur heeft wel al wat plannen bedacht voor volgend jaar en daar zal op de komende bijeenkomst meer bekend over worden gemaakt.

Hieronder nog wat mededelingen vanuit het bestuur en wij hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende bijeenkomst.”

 

Het gaat door: ook onze volgende SNRD-leden bijeenkomst is weer live.

Houdt uw agenda vrij voor Donderdag 01 december, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam, aanvang 1930

Natuurlijk ten overvloede maar:

Wij vinden het prettig IEDEREEN weer eens te zien en gaan ervan uit dat er 100% aanwezigheid.

Mocht u echt verhinderd zijn: laat het weten via secretaris@schouderft.nl

Op de avond zijn geen Corona maatregelen van kracht, we gaan uit van uw eigen beoordelingsvermogen. Heeft u symptomen:

-laat het ons weten

-blijf thuis

 

Verder willen we jullie als bestuur bedanken voor het invullen van de vragenlijst die vanuit de SNN  ( SchouderNetwerken Nederland) was uitgezet.

18 leden van SNRD hebben deze ingevuld, niet spectaculair maar we slaan geen modderfiguur.

 

Agenda:

 • Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:

-het Paramedisch Netwerk Rotterdam

-1 ½ lijns project FG is van start gegaan, resultaten tot nu toe (6 weken actief)

-voorstel tot statutenwijziging, algemene master eis en aanpassingen aan huidige wetgeving.

-SNN zaken

 

 • De eerder voorgedragen leden zijn aangenomen als lid en stellen zich voor:

Jeroen Bakker                                            Sportgeneeskunde Rotterdam

Frank Leenen                                             Cure + Barendrecht (vervanging voor Stephanie Schalk)

 

 • Herschikken commissies

De bestaande commissies willen we als bestuur graag herschikken, wellicht willen leden overstappen naar een andere commissie, een andere voorzitter.

We willen de commissievoorzitters vragen bij deze vergadering:

-hun commissie te benoemen en te vertellen wat hun aandachtgebied is

-Hoeveel nieuwe leden de commissie aankan

Bestaande leden die uit hun commissie willen verzoeken we dit aan hun commissievoorzitter door te geven voor 30112022.

We gaan er als bestuur wel vanuit dat het overgrote meerderheid van de leden in een commissie participeert.

 

 • data SNRD bijeenkomsten 2023

 

Maandag   23 januari

Dinsdag      14 maart

Woensdag 14 juni

Donderdag 21 september

SNN-congres december 2023

              

 

Nieuwe leden:

Bijgaande fysiotherapeuten hebben zich in het derde kwartaal aangemeld voor lidmaatschap SNRD

-Jason van Dijk en Bob Adriaanse                                          Fysiotherapie Portland, Rhoon

-Nicolien van Rijnsbergen                                                        Centrum Fysiotherapie Schiedam

-Roel Kamp                                                                                  Fysiotherapie Groh

Vanuit het bestuur is er geen bezwaar.

Graag vernemen we eventuele bezwaren tegen de voorgenomen leden binnen 4 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief, dus uiterlijk 20122022 op: voorzitter@schouderft.nl

Bij geen reactie van de leden zijn bovenvermelde aspirant leden lid van het SNRD vanaf 2023 en nodigen we ze van harte uit op de eerstvolgende ledenbijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Kornelisse

Secretaris SNRD

 

 

Nieuwsbrief 20-08-2021

 

Beste SNRD leden,

 

De zomervakanties lopen teneinde en de plannen voor het najaar nemen vastere vorm aan.

 

In deze Nieuwsbrief een 3-tal onderwerpen voor het najaar.

 

1.Enquête SNN

 

Onze overkoepelende organisatie SNN (Schouder Netwerken Nederland) heeft ons gevraagd een enquête uit te zetten.

In de bijgevoegde brief kunnen jullie de motivatie lezen van de afdeling vak inhoud.

 

Zouden jullie de enquête in willen vullen?  Graag voor 16 september.

 

Klik op deze link om naar de enquête te gaan.

 

 

2.Lezing

 

Van Friso ontving ik deze mail met het verzoek deze met de SNRD leden te delen:

 

“XXXXXXXX,

In de tussentijd stuur ik je ook de aankondiging en programma van ons sport symposium welke gepland staat in oktober dit jaar. We richten ons op instabiliteit van schouder en knie en zullen bij een goede opkomst gebruik kunnen maken van een mobiel laboratorium om live chirurgische demonstraties te kunnen geven.

 

Olivier Van Der Meijden “

 

De link:

 

https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/agenda/2022/10/30641/

 

Als je erop klikt krijg je deze nadere gegevens, onderaan die pagina kun je je aanmelden:

 

Sport symposium: Orthopedisch Centrum

Tijdens het symposium zullen sport letsels van de schouder en knie worden behandeld, in het bijzonder instabiliteit. Naast presentaties zullen er tevens live operaties worden verricht op de schouder en de knie. Het symposium is gericht op fysiotherapeuten, huisartsen en sportartsen.

Waar & Wanneer?
Donderdag 13 oktober 2022 van 14:00 tot 18:00 uur
Albert Schweitzer ziekenhuis, Auditorium locatie Dordwijk, (locatie nog onder voorbehoud).

Voorlopig programma

 • 14.00 – 14.45: Instabiliteit van de schouder door dr. Olivier van der Meijden (Orthopedisch chirurg)
 • 14.45 – 15.15: Top-sport begeleiding door dr. Belle van Meer (Sportarts)
 • 15.15 – 15.45: Live surgery van de schouder door dr. Olivier van der Meijden
 • 15.45 – 16.00: Pauze
 • 16.00 – 16.45: Instabiliteit van de knie door dr. Mikel Reilingh (Orthopedisch chirurg)
 • 16.45 – 17.00: Revalidatie van multi-ligamantair letsel van de knie door Niels Hagen en Sean Aussems (Fysiotherapeuten)
 • 17.00 – 17.30: Live surgery van de knie door dr. Mikel Reilingh
 • 17.30 – 18.00: Rondvraag, discussie en bitterballen

Nadere informatie omtrent locatie en programma zullen spoedig volgen.

 

3.SNRD avond woensdag 5 oktober

Ook niet vergeten:

Onze avond op de Roerdomplaan, aanvang 20.00

 

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse

Secretaris SNRD

Nieuwsbrief 16-04-2022

 

Nieuwsbrief SNRD april 2022

Beste collegae,                                                                                                                                 160422 ck

(als de mail slecht leesbaar is in je browser, hij staat ook in het bijgevoegde PDF bestand)

Het gaat door: onze volgende SNRD-leden bijeenkomst gaat weer live plaatsvinden.

Houd uw agenda vrij voor : Dinsdagavond 17 mei, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam

Binnenkort ontvangt u nog bericht van ons over de aanvangstijd (reken op 1930-2000), een stuk ter voorbereiding op deze avond en de agenda.

Natuurlijk ten overvloede maar:

Wij vinden het prettig IEDEREEN weer eens te zien en gaan er vanuit dat er 100% aanwezigheid is; er is een presentielijst.

Mocht u echt verhinderd zijn: laat het weten via secretaris@schouderft.nl

Op de avond zijn geen Corona maatregelen van kracht, we gaan uit van uw eigen beoordelingsvermogen. Heeft u symptomen:

-laat het ons weten

-blijf thuis

 

Graag maken we nog(maals) opmerkzaam op:

Het schoudersymposium op woensdag 1 juni 17.30, Dordrecht Albert Schweitzer ziekenhuis.

(in een vorig SNRD bericht naar u is daar al aandacht voor gevraagd maar hieronder nogmaals de link naar de aanmelding):

 

https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/agenda/2022/6/30433/

 

 

Onze collega, Caroline Mulder, maakte ons nog attent op de volgende voordracht, te bekijken tot 3004. Bedankt Caroline!

“Afgelopen donderdag,(inmiddels 2 weken geleden),  was er een interessante webinar van het schoudernetwerk Vlaanderen met Valentien Spanhove over schouderinstabiliteit bij personen met veralgemeende hypermobiliteit.”

 

Deze webinar is terug te kijken tot 30 april

 

https://m.youtube.com/watch?mc_cid=7d5da3d3bb&mc_eid=7172ce0769&v=Asq97vjxkVY&feature=youtu.be

 

Dan nog een algemene vraag:

Kijk eens op onze website of jullie gegevens goed op de locatorfunctie vermeld staan.  Als dat OK is zouden we het als bestuur waarderen als jullie je ook zouden aanmelden op de SNN locator.

Is echt even wat werk , maar het is wel onze overkoepelende organisatie en op landelijk niveau belangenbehartiger. Van de laatste plaats qua vermeldingen zijn we 2 plaatsen gestegen  maar op meer dan 20 regionale schoudernetwerken bungelen we dus nog erg achteraan.

 

Nieuwe leden:

Bijgaande fysiotherapeuten hebben zich in het eerste kwartaal aangemeld voor lidmaatschap SNRD

2022 Bhikhari S.A.F. Shailindra Rubroek ft, Goudseplein 16 3031ZC
2022 Mannaerts W. Wouter Rubroek ft, Goudseplein 16 3031ZC
2022 Bos-Hoogendijk M. Michelle Actief Fysio Kastanjeplein4 3053 CD

 

Vanuit het bestuur is er geen bezwaar, praktijk Rubroek is al eerder lid geweest van het SNRD met andere leden.

Graag vernemen we eventuele bezwaren tegen de voorgenomen leden binnen 4 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief, dus uiterlijk 14 mei op: voorzitter@schouderft.nl

Bij geen reactie van de leden zijn bovenvermelde aspirant leden lid van het SNRD en nodigen we ze van harte uit op de ledenbijeenkomst van 17 mei.

 

Prettige Paasdagen allemaal en tot 17 mei.