Missie

Het Schouder Netwerk Rotterdam en Drechtsteden (SNRD) is een regionaal netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die optimale zorg verlenen aan mensen met schouderaandoeningen wat betreft diagnostiek en behandeling.

De kwaliteit binnen het SNRD wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan ervaring, deskundigheid en praktijkvoering van de netwerkleden. SNRD ziet samenwerking onderling, maar ook met samenwerkingspartners (o.a. binnen de zorgketen) als onmisbaar om een goede kwaliteit te kunnen leveren. Een goede (interne en externe) samenwerking met korte lijnen draagt bij aan het feit dat de doelgroep de juiste behandeling door de juiste behandelaar krijgt. Leden van het SNRD onderling delen actief hun kennis en kunde.

De zorg wordt conform richtlijnen (uniformiteit) op transparante en practice en evidence based wijze verleend. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid (zorg op maat). Daarbij kent iedere therapeut zijn eigen mogelijkheden en grenzen.
Het SNRD is dus een onafhankelijk regionaal netwerk van fysiotherapeuten dat gespecialiseerd is in schouderproblematiek, waarbij de therapeuten nauw samenwerken met elkaar en samenwerkingspartners (o.a. met huisartsen en orthopeden). Door scholing en jaarlijks een aantal bijeenkomsten blijft de kennis van de leden up-to-date.

Speerpunten

 • Verhogen kwaliteit
 • Korte lijnen tussen verschillende behandelaars
 • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
 • Kennis delen d.m.v. bijeenkomsten
 • Kennis vergroten d.m.v. scholing
 • Samenwerking orthopeden/ fysiotherapeuten/ huisartsen
 • Goede afstemming postoperatieve fysiotherapeutische zorg
 • Duidelijke bekendheid binnen de regio

Visie

Door de complexiteit van schouderaandoeningen is het noodzakelijk dat de fysiotherapeutische zorg rondom patiënten met schouderklachten in de regio Rotterdam en Drechtsteden goed vormgegeven wordt. Daarom wil het SNRD voor mensen met schouderklachten een regionaal dekkend netwerk zijn, waarbinnen zij de best mogelijke zorg kunnen krijgen. Het netwerk moet bekend zijn onder huisartsen, orthopeden en andere zorgverleners binnen de zorgketen en mede hierdoor ook bekend worden bij patiënten.

SNRD wil hét door alle belanghebbenden erkende netwerk zijn voor specialistische kennis en hoogkwalitatief fysiotherapeutische zorg voor mensen met schouderklachten en/of de gevolgen hiervan. Dit wil SNRD bereiken door:

 • specifieke kennis op het gebied van schouderaandoeningen te verhogen door scholing, intervisie en samenwerking met andere schoudernetwerken
 • samenwerking te zoeken met andere disciplines
 • de lijnen naar verwijzers zo kort mogelijk te houden
 • voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

Door deze kwaliteitsborging ziet SNRD zijn leden als de aangewezen fysiotherapeuten om deze zorg te verlenen. SNRD streeft er daarom ook naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraar als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg voor deze doelgroep.

Binnen de regio SNRD is er sprake van een goede spreiding van de fysiotherapeuten. Er is naamsbekendheid van SNRD binnen deze regio bij zowel de doelgroep, hun verwijzers als andere zorgaanbieders.

 • SNRD heeft een duidelijke structuur en levert een actieve bijdrage aan het opzetten en onderhouden van een regionaal dekkend netwerk.
 • Vanuit SNRD wordt een bijdrage geleverd aan het uitbreiden van het evidence based werken van waaruit richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Tenslotte heeft SNRD een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een landelijk erkend netwerk voor patiënten met schouderklachten.